ISZOP - Informacijski sustav zaštite okoliša i prirode

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja / Zavod za zaštitu okoliša i prirode zaduženo je za uspostavu, vođenje i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) i Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP).

Sukladno Uredbi o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) Informacijski sustav zaštite okoliša strukturiran je u četiri temeljne skupine koje uključuju: sastavnice okoliša, pritiske na okoliš, utjecaj na zdravlje ljudi i sigurnost te odgovore društva. Ove se skupine razvrstavaju na tematska područja i potpodručja za koja se uspostavlja informacijski sustav kao dio cjelovitoga Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) Informacijski sustav zaštite prirode je informacijski sustav koji objedinjava stručne i znanstvene podatke o bioraznolikosti i zaštiti prirode, a osobito podatke o divljim vrstama, stranim invazivnim vrstama, stanišnim tipovima i ekološkim sustavima, zaštićenim i ekološki značajnim područjima, područjima ekološke mreže, georaznolikosti, speleološkim objektima te druge relevantne stručne i znanstvene podatke.

Pregled, popis i informacije o Informacijskom sustavu zaštite okoliša i prirode (ISZOP) daje se u sklopu Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) i Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP) koji je dostupan posredstvom mrežne poveznice http://www.haop.hr/hr/informacijski-sustavi.

Pristup, registracija i prijava u željenu aplikaciju je posredstvom korisničkog sučelja svake aplikacije pojedinačno a odabir željene aplikacije je moguć posredstvom gore navedene poveznice i odabira mrežne adrese (URL) aplikacije.

Za potrebe registracije potrebno je informirati se o načinu provedbe na početnim stranicama aplikacija kojima pristupate.

Izrada korisničkog računa i odabir poslovne uloge za odabranu aplikaciju:

  1. Izradom korisničkog računa izrađujete personalizirani pristupni podatak (korisničko ime i lozinka) koji jednoznačno opisuje fizičku osobu koja radi u aplikaciji za potrebe pravnog subjekta/obrta - obveznika. Korisnički račun prilikom izrade sadrži podatke pravnog subjekta (tvrtke/obrta).
  2. Odabirom poslovne uloge, svojem korisničkom računu, dodjeljujete poslovnu ulogu unutar aplikacije koju trebate (obveznik, inspektor, administrator ...)
  3. Za svaku aplikaciju potrebno je izraditi korisnički račun obveznika sa odabranom poslovnom ulogom
  4. Ako korisnik više nema potrebu za radom unutar određene aplikacije/tvrtke/poslovne uloge, administrator tog poslovnog subjekta (tvrtke/obrta), ukoliko postoji, je dužan odjaviti takvog korisnika ili je tvrtka/obrt dužna poslati zahtjev za deaktivacijom korisničkog računa na kontakt osobu Zavoda koji je odgovoran za predmetnu aplikaciju

Za dodatne upite možete se obratiti na e-mail Zavoda: zavod.iszop@mingor.hr